Expertise binnen de veiligheid en welzijn met kerntaak restrisico’s afdekken.

Het kwalificeren van experts op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat de juiste veiligheids- en welzijnsnormen worden nageleefd. Zo worden de dragers, o.a. de werknemers niet alleen optimaal beschermd tijdens het werk, maar ook in de privésfeer. De experten leveren bewijs van diepgaand begrip rond de producten en hun toepassingen, alsook van de relevante regelgeving, veiligheidsprotocollen en industrienormen.

Image : UVEXphoto
Waardevolle contacten
01

Febelsafe is de digitale en/of fysieke ontmoetingsplaats voor en door professionals rond persoonlijke en collectieve beschermingsmiddelen.

Exclusieve informatie uit binnen- en buitenland
02

Door kennisoverdracht worden leden in staat gesteld om te anticiperen op - en/of bij te blijven met - de laatste ontwikkelingen binnen de sector.

Uitstraling van vertrouwen en expertise
03

De verbondenheid met Febelsafe straalt vertrouwen en expertise uit, wat potentiële klanten, werkgevers en partners geruststelt over de kwaliteit van de professional.

Een niet traditionele aanpak is noodzakelijk voor deze nichesector met een mogelijke grote economische impact.

Fabrikanten, distributeurs, dienstverleners en professionele eindgebruikers van veiligheid en welzijn vallen onderling onder diverse traditionele sectoren. Het streven naar veiligheid en welzijn van elk individu is de gemeenschappelijke noemer. Deze noemer is nu net de bestaansreden van Febelsafe.

Laatste nieuws

Zie alles
photoImage : Pexels
Water: veelal levensreddend, maar soms toch dodelijk ...

Een (tijdelijke) stilstand en het nadien heropstarten van watersystemen en -installaties is een gekend risicomoment op groei en verspreiding van legionellakiemen. Om gezondheidsrisico’s tot een minimum te beperken worden er best een aantal voorzorgsmaatregelenin acht genomen. Het voorkomen van legionella, een soms dodelijke ziekte, kent zijn opmars voornamelijk in geïndustrialiseerde en ontwikkelde landen. In 1974 werd, in de Verenigde staten, voor de 1e maal de ’legionella pneumophila’ geassocieerd met legionellose. Toen overleden 34 veteranen aan een ernstige longontsteking. Ze hadden allemaal de jaarlijkse conventie van de veteranen uit de Korea-oorlog bijgewoond. Bij nader onderzoek bleek de bron van infectie de airconditioning van het hotel waar zij verbleven te zijn. Vandaar dat deze vorm van de ziekte bij ons gekend is als de veteranenziekte. De ‘legionella pneumophila’, een thermofiel en pathogeen micro-organisme, is over de hele wereld alom aanwezig in natuurlijke zoetwaterbronnen. In deze omgevingen zijn de hoeveelheden legionella meestal onvoldoende om de legionellaziekte te veroorzaken. Dit in tegenstelling tot watersystemen die door de mens worden aangelegd/gebouwd. Daar gedijt de legionellabacterie uitstekend bij waterstagnatie bij een watertemperatuur tussen de 25°C en 45°C (optimale groeitemperatuur bij 30°C tot 40°C).In leidingen nemen deze nog extra toe bij aanwezigheid van kalkaanslag, sediment/bezinksel en biofilm. Legionellabacteriën verblijven en vermeerderen zich in of op de biofilm waar ze ook enigszins beschermd zijn tegen wisselende omstandigheden in het water, bijvoorbeeld grote temperatuurwisselingen. Pas aan 60°C merkt men op....😮 De rest van dit artikel is uitsluitend voorbehouden voor de Febelsafe-leden (extranet). Bent u nog geen lid? Vraag naar onze voorwaarden. Stuur een mail naar het Febelsafe-secretariaat (sg@febelsafe.be) of vul het contactformulier in. 

09/07/2024
photoImage : Pexels
Inlegzolen in veiligheidsschoeisel

Inlegzolen als uitwisselbaar onderdeel van veiligheidsschoeiselInlegzolen voor gebruik in veiligheidsschoeisel moeten worden beschouwd als een verwisselbaar onderdeel van het veiligheidsschoeisel en als essentieel voor de beschermende functie ervan. Dit is in overeenstemming met de definitie in artikel 3, lid 1, onder b), van Verordening (EU) 2016/425 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen.Impact op de beschermende functie Dat inlegzolen een impact hebben op de beschermende (o.a. impact, anti-statisch) functie blijkt ook uit de norm EN ISO 20345:2022 die sinds 11 mei 2023 is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze versie bevat 2 mogelijkheden:Met uitneembare inlegzoolDe veiligheidsschoen wordt geleverd met een uitneembare inlegzool (= uitwisselbaar onderdeel van de veiligheidsschoen) waarbij in de gegevens en instructies van de fabrikant (gebruikersinstructies) duidelijk wordt gemaakt dat dit schoeisel getest is met de inlegzool. Hierbij hoort een waarschuwing dat de uitneembare inlegzool enkel en alleen mag vervangen worden door een vergelijkbare inlegzool, die wordt geleverd door:de oorspronkelijke fabrikant van het schoeiseleen andere fabrikant van inlegzolen.Zonder uitneembare inlegzoolDe veiligheidsschoen wordt geleverd zonder een uitneembare inlegzool waarbij in de gegevens en instructies van de fabrikant (gebruikersinstructies) duidelijk wordt gemaakt dat dit schoeisel getest is zonder de inlegzool. Ook hierbij hoort een waarschuwing namelijk dat alleen inlegzolen, die in combinatie met het voorziene schoeisel voldoen aan de eigenschappen van deze norm (EN ISO 20345:2022), kunnen aangebracht worden.Onderworpen aan een EU-typekeuring Inlegzolen die bedoeld zijn om gebruikt te worden in veiligheidsschoeisel moeten dus, als uitwisselbaar onderdeel van een veiligheidsschoen, voldoen aan de vereisten van de Verordening (EU) 2016/425 en zijn bijgevolg onderworpen aan een EU-typekeuring door een aangemelde instantie. Hiervoor kunnen de fabrikanten gebruik maken van de norm EN ISO 20345:2022. Deze norm bevat een normatieve bijlage A (Customized safety footwear (safety footwear adapted to fit an individual user or a single unit to fit an individual user)) met als basisvereisten een aantal technische testen, eisen qua markeringen en informatie en gegevens van de fabrikant (= fabrikant van de inlegzool). Als de inlegzolen ook een medisch hulpmiddel zijn, moeten deze bijkomend ook aan de Medische Hulpmiddelen Verordening (EU) 2017/745 voldoen.Inlegzolen gemaakt door de fabrikant van het veiligheidsschoeiselWerd de veiligheidsschoen met inlegzool gecertificeerd volgens de norm EN ISO 20345:2022, dan zal de inlegzool die deel uitmaakt van de veiligheidsschoen beantwoorden aan de eisen voorzien in de normatieve bijlage A. Bij wijze van spreken is de fabrikant van de inlegzool dezelfde als de fabrikant van de veiligheidsschoen.Inlegzolen gemaakt door een andere fabrikant van inlegzolen dan de fabrikant van het veiligheidsschoeiselWorden deze inlegzolen gemaakt door een fabrikant van inlegzolen, een andere dan de fabrikant van het veiligheidsschoeisel, dan hoeft deze daarvoor niet noodzakelijk de fabrikant van het betreffende veiligheidsschoeisel te betrekken in de conformiteitsbeoordelingsprocedure(s) van de inlegzolen. Het gaat hier over een EU-typekeuring waaruit volgt dat niet elk individueel veiligheidsschoeisel getest moet worden. Deze fabrikant moet voor deze zolen aangeven voor welk veiligheidsschoeisel ze geschikt zijn.De certificatieprocedure is als volgt: Uitvoeren van een  EU-typeonderzoek (module B - Verordening (EU) 2016/425 – artikel 19) m.a.w. via een aangemelde instantie voor veiligheidsschoenen bewijs leveren dat de inlegzool, (= uitwisselbaar onderdeel van het veiligheidsschoeisel) in combinatie met het (de) schoeisel(s) voldoe(t)(n) aan de essentiële veiligheidseisen van de verordening (EU) 2016/425.  Hij kan hiervoor gebruik maken van de normatieve bijlage A van de EN ISO 20345:2022.  De fabrikant zal, na een positieve evaluatie, van zijn aangemelde instantie een certificaat van EU-typeonderzoek ontvangen en kan het CE-merk op de inlegzool aanbrengen. Een met de verordening (EU) 2016/425 conforme EU-conformiteitsverklaring (zie bijlage IX - Verordening (EU) 2016/425) wordt opgemaakt door de fabrikant van inlegzolen. Deze verklaring verwijst naar het product, het certificaat van EU-typeonderzoek, de betrokken aangemelde instantie, de toegepaste normering en vergezelt samen met de instructies en gegevens van de fabrikant, de inlegzool. Vervaardigen van de inlegzool voor medische of comfort-reden door een derde partij (bijv. podoloog, orthopedist)Als de oorspronkelijke inlegzool van de veiligheidsschoen moet vervangen worden, bijvoorbeeld voor medische redenen, omwille van comfort, ... en de veiligheidsschoen als PBM (cfr. de Codex over het welzijn op het werk, boek IX - titel 2 = volgens de communautaire richtlijnen) ingezet wordt, dan moeten de inlegzolen ook marktconform de Verordening EU 2016/425 vervaardigd worden.De derde partij kan voor het vervaardigen van deze inlegzool    ofwel de instructies van de fabrikant van de veiligheidsschoen  de fabrikant van de inlegzool volgen.Uiteraard kunnen ze ook opteren om zelf fabrikant van de inlegzolen te worden, maar dan dienen ze hiervoor het certificatieproces als fabrikant van de inlegzool te doorlopen. Belangrijke noot:Als deze derde partij opteert om de instructies van de fabrikant van de inlegzool te volgen, dan wordt ze als "distributeur van deze inlegzolen" beschouwd en moet ze er zich van vergewissen dat de conformiteitsverklaring van deze fabrikant het PBM (= inlegzolen) vergezellen. Als de inlegzool ook een medische functie heeft, dan moet deze ook beantwoorden aan de vereisten van de Medische Hulpmiddelen Verordening (EU) 2017/745.Extra toelichtingen: Inlegzolen met een comfort-functie: ontworpen om de standaard inlegzolen in veiligheidsschoenen te vervangen om meer comfort aan de voet te geven (bijv. verhoogde transpiratie-absorptie en/of schokdemping, ...).Inlegzolen met een medische functie: ontworpen om voetproblemen en/of problemen met het bewegingsapparaat aan te pakken.Eén unieke conformiteitsverklaring: EU-conformiteitsverklaring (De Blauwe Gids van 2022 artikel 4.4.) : Als onderdeel van de in de harmonisatiewetgeving van de Unie vastgestelde conformiteitsbeoordelingsprocedure moet de fabrikant of de in de Unie gevestigde gemachtigde een EU-conformiteitsverklaring opstellen en ondertekenen. De EU-conformiteitsverklaring moet alle relevante informatie bevatten om de harmonisatiewetgeving van de Unie waarop zij is gebaseerd, de fabrikant, de gemachtigde, de aangemelde instantie indien van toepassing, het product en in voorkomend geval een referentie naar geharmoniseerde normen of andere technische specificaties te kunnen identificeren. Als een product onder meerdere harmonisatiewetgevingsteksten van de Unie valt die een EU-conformiteitsverklaring vereisen, is één unieke conformiteitsverklaring vereist. Die unieke conformiteitsverklaring mag bestaan uit een dossier met alle afzonderlijke relevante conformiteitsverklaringen.Oplossingen voetproblemenFebelsafe-ledenFabrikanten veiligheidsschoenenBata adapt®EltenBandagisten orthesisten + schoentechnologen inlegzolen in veiligheidsschoenen.pdfEmma Safety FootwearSafety JoggeruvexOrthopeden/podologenOrthovaloBORGinsoleAndere:BBOT-leden: bandagisten, orthesisten + schoentechnologen voor inlegzolen in veiligheidsschoenenRoyal Belgian Podiatry Association‌‍‍‍‌‍‌‍‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌‌‍‌‍‍‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‍‌‍‍‌‍‌‍‌‌‌‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍‌‍‍‌‌‍‍‌‌‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‌‍‌‌‌‍‌‌‍‍‌‌‌‍‌‍‌‌‍‌‍‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‍‍‌‌‌‍‌‌‌‌‍‍‌‌‍‌‍‍‍‌‍‍‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‍‌‍‌‍‌‍‍‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌‌‍‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‍‌‌‍‌‌‍‌‍‍‌‌‍‌‍‍‌‍‌‍‍‌‌‌‍‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‍‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‍‌‌‍‌‌‍‌‌‍‌‌‌‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‍‌‌‍‌‌‌‍‌‍‌‌‌‍‌‍‌‌‍‌‌‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‌‍‍‍‍‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌‌‍‌‌‌‍‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‍‍‌‍‍‌‍‍‌‌‍‍‍‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‍‌‍‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‍‍‌‍‌‍‌‍‌‌‍‌‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‌‍‍‍‌‌‌‌‌‌‍‍‌‍‌‍‍‌‍‍‌‌‍‌‍‌‌‍‌‍‌‌‌‍‍‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‍‍‍‌‍‌‍‌‍‌‌‌‍‌‍‍‌‌‍‍‌‍‌‍‌‌‍‍‍‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌‍‌‌‌‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‍‌‍‌‌‍‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍‌‍‌‍‍‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‍‌‍‌‍‌‍‍‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌‌‍‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‍‌‌‍‌‌‍‌‍‍‌‌‍‌‍‍‌‍‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‍‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‍‌‌‍‌‌‍‌‍‌‌‍‌‌‌‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‍‌‌‍‌‌‌‍‌‍‌‌‌‍‌‍‌‌‍‌‌‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‌‍‍‍‍‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌‌‍‌‌‌‍‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‍‍‌‍‍‌‍‍‌‌‍‍‍‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‍‌‍‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‍‍‌‍‌‍‌‍‌‌‍‌‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‌‍‍‍‌‌‌‌‌‌‍‍‌‍‌‍‍‌‍‍‌‌‍‌‍‌‌‍‌‍‌‌‌‍‍‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‍‍‍‌‍‌‍‌‍‌‌‌‍‌‍‍‌‌‍‍‌‍‌‍‌‌‍‍‍‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌‍‌‌‌‍‌‌‍‍‌‌ ‍‍‍‌‍‌‍‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‍‍‌‌‌‌‍‌‍‍‌‍‍‌‌‍‍‍‍‍‍‌‍‍‌‍‌‍‌‌‌‍‌‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍‌‍‍‌‌‍‍‌‌‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‌‍‌‌‌‍‌‌‍‍‌‌‌‍‌‍‌‌‍‌‍‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‍‍‌‌‌‍‌‌‌‌‍‍‌‌‍‌‍‍‍‌‍‍‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‍‌‍‌‍‌‍‍‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌‌‍‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‍‌‌‍‌‌‍‌‍‍‌‌‍‌‍‍‌‍‌‍‍‌‌‌‍‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‍‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‍‌‌‍‌‌‍‌‌‍‌‌‌‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‍‌‌‍‌‌‌‍‌‍‌‌‌‍‌‍‌‌‍‌‌‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‌‍‍‍‍‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌‌‍‌‌‌‍‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‍‍‌‍‍‌‍‍‌‌‍‍‍‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‍‌‍‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‍‍‌‍‌‍‌‍‌‌‍‌‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‌‍‍‍‌‌‌‌‌‌‍‍‌‍‌‍‍‌‍‍‌‌‍‌‍‌‌‍‌‍‌‌‌‍‍‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‍‍‍‍‌‌‍‌‍‌‍‌‍‍‌‍‌‍‍‌‌‍‍‍‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌‍‌‌‌‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‍‌‍‌‌‍‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‍‍‌‌‍‍‌‍‌‍‍‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‍‌‍‌‍‌‍‍‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌‌‍‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‍‌‌‍‌‌‍‌‍‍‌‌‍‌‍‍‌‍‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‍‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‍‌‌‍‌‌‍‌‍‌‌‍‌‌‌‌‍‍‌‌‍‌‌‍‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‍‌‌‍‌‌‌‍‌‍‌‌‌‍‌‍‌‌‍‌‌‌‍‌‌‌‍‍‌‌‍‌‍‍‍‍‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌‌‍‌‌‌‍‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‍‍‌‍‍‌‍‍‌‌‍‍‍‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‍‌‍‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‍‍‌‍‌‍‌‍‌‌‍‌‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‍‌‌‍‍‍‌‌‌‌‌‌‍‍‌‍‌‍‍‌‍‍‌‌‍‌‍‌‌‍‌‍‌‌‌‍‍‍‌‌‌‌‌‍‌‌‌‍‍‌‍‌‌‌‍‌‍‌‌‌‌‍‌‌‌‌‍‌‌‍‍‍‍‌‌‍‌‍‌‍‌‍‍‌‍‌‍‍‌‌‍‍‍‌‌‌‌‌‌‍‍‌‌‌‍‌‌‌‍‌‌‍‍‌‌

09/07/2024
photoImage : Lyreco
Febelsafe-lid Lyreco informeert

Persbericht: Lyreco Benelux verwelkomt een nieuwe marketing director Antwerpen, België – 8 juli 2024 – Eind augustus vervoegt Patrick Desrumaux Lyreco als Marketing Director Benelux. De voorbije jaren was hij Managing Director bij Xandres. Onder Patricks leiding heeft dit Belgisch modehuis zijn positie binnen de markt kunnen herstellen. Daarvoor werkte hij in diverse sales- en marketingfuncties binnen de retail- en mode-industrie. Naast zijn master in Toegepaste Economische Wetenschappen behaalde Patrick een marketinglicentie aan de Vlerick Business School en een master in Digital Marketing aan de London Business School. Paul Vieijra, Managing Director Lyreco Benelux: “Patrick brengt een schat aan ervaring mee. Zijn vaardigheden in strategisch management, e-commerce, digitale transformatie, duurzaamheid, en ondernemerschap zullen hem in staat stellen om onze marketingafdeling verder te ontwikkelen en bij te dragen aan de verdere groei van Lyreco Benelux.” Patrick Desrumaux: “Dank voor het vertrouwen en verheugd straks bij Lyreco aan de slag te kunnen gaan. Ik kijk alvast uit naar de samenwerking met het team en ik ben ervan overtuigd dat mijn eerdere ervaringen zullen bijdragen aan de verdere groei en ontwikkeling van Lyreco Benelux.” ### Over Lyreco Lyreco, een privébedrijf sinds 1926, is de Europese leider en derde grootste distributeur van werkplekproducten en -oplossingen ter wereld. Lyreco is rechtstreeks actief in 25 landen en bestrijkt samen met 13 partners nog 15 bijkomende landen. Momenteel is de groep aanwezig in 40 landen verspreid over 4 continenten. Lyreco's 12.000 werknemers delen een gemeenschappelijke missie: pioniers zijn in het duurzaam ontzorgen van elke werkplek, zodat de medewerkers kunnen focussen op hun prioriteiten. Je kan meer te weten komen over Lyreco via de website, https://lyreco.com/group/. Alle persvragen kunnen worden gericht aan inge.vanaerschot@lyreco.com.

08/07/2024

Deze website maakt gebruik van cookies. Essentiële en functionele cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website en kunnen niet worden geweigerd. Andere cookies worden gebruikt voor statistische doeleinden (analysecookies) en worden alleen geplaatst als u met de plaatsing ervan instemt. Zie ons cookiebeleid voor meer informatie.